Close Menu
Miami Malpractice Lawyer
Avoka pou erè medikal & Avoka pou frakti nan kò ki travay nan tout Eta Florid la Telefone nou 24 sou 24, chak jou pou nou analize ka w la GRATIS 866-511-3321
Kontakte nou tousuit English En Español
Miami Erè medikal
Nou tout ansanm nou gen plis pase 100 Lane Esperyans

Se ak anpil fyète nou reprezante moun ki viktim erè swen medikal ak sa ki sibi frakti grav nan Eta Florid.

Avantaj Yon ti Kabinè Avoka Mwayen yon gran Kabinè Avoka

Nou met anpil resous deyò pou chak ka nou yo, pandan n ap byen pran ka kliyan nou yo paske kabinè nou an pa pi gwo pase sa.

Nou gen Avoka ki gen anpil Esperyans Nan fè jijman nan tribinal

Advèsè nou yo konnen nou pa pè al nan tribinal, sa fè nou jwenn meyè rezilta pou kliyan nou yo.

Ou pap gen pou peye nou Senk kòb Tout otan nou pa genyen pwosè a pou wou.

Ekip nou an travay pou yo touche lè ou genyen ka a. Si nou pa genyen pwosè a pou wou, ou pa p dwe nou senk kòb.

Rezilta ka nou yo
$38,000,000 Erè medikal
$32,000,000 Fò reklam ki fè konnen
ou geyen yon tiraj osò
$14,500,000 Pwosè pou afè fimen sigarèt
$12,700,000 Erè medikal
$8,000,000 Pwosè pou afè fimen sigarèt
$7,052,497 Ka yon anplwaye prezante
de fason anonim (Qui Tam)
$7,000,000 Vyolasyon vi prive moun
$5,800,000 Aksidan machin
Anvan yo Ka Flèch Pwochen Ka Flèch

Avoka pou move erè medikal moun viktim nan Miyami

Nou sèvi kliyan toupatou nan Eta Florid

Kliyan TemwayajKliyan Temwayaj

Lè w mete esperyans avoka Kabinè Freidin Brown, P.A. ki reprezante moun ki viktim erè medikal nan Miyami ansanm, sa bay plis pase 100 an. Avoka sa yo deja regle kèk nan pi gwo dosye erè medikal ak dosye domaj kòporèl toupatou nan Eta Florid. Antan yon Kabinè ki pa gen anpil avoka men ki gen gran avoka, nou fyè de tèt nou pou kalite resous gran kabinè nou an met deyò nan ka nou defann yo, pandan n ap bay kliyan nou swen ak atansyon pèsonèl yo merite. Nou sèvi ak teknoloji dènye kri lè n al nan tribinal epi nou sèvi ak gran save lamedsin ki soti nan meyè inivèsite ak meyè lekòl nan lemonn pou bay kliyan nou yo tout avantaj posib. Nou travay sèlman sou dosye ki gen pou wè ak erè medikal, moun ki blese grav, epi moun ki devwale an kachèt zak lòt moun komèt. Sa fè nou jwenn pi bon rezilta lè nou bay kliyan nou avoka ki gen bon jan esperyans epi ak bon jan reprezantasyon legal.

Nou regle kèk nan pi gwo dosye nan Eta Florid

Philip Freidin ki fonde kabinè sa a gen 50 an depi l ap travay kòm avoka epi li dedye tout lavi li pou l reprezante kliyan ki blese grav akòz move zak lòt moun. Phil reprezante moun ki pote plent devan lajistis nan kèk nan pi gwo dosye frakti nan kò a epi pi gwo dosye erè medikal nan istwa Eta Florid. Sa fè l gen yon gran renome kòm yon gran Avoka nan Sid Florid. Gen youn nan Jij federal yo ki ekri pawòl sa yo sa pa gen twò lontan, “pa gen manti nan sa Freidin Brown se youn nan pi gwo avoka nan distri nou an.”

Kabinè avoka Freidin Brown, P.A. se yon ti gwoup avoka mèt Kabinè a chwazi nan Miami ki espesyalize nan dosye erè medikal, ansanm ak Avoka Joel H. Brown, yon zanmi danfans Phil ki vin travay nan kabinè a apre l fin pran retrèt li kòm Dwayen Tribinal nan sistèm jidisyè Miami-Dade. Met ansanm ak jèn avoka k ap travay nan kabinè a, ekip nou an tabli yon bon renome nan jan l reprezante kliyan nan kèk nan dosye erè medikal ki pi grav, dosye blesi kòporèl ki konplike, ak ka kote moun devwale an kachèt zak lòt moun komèt. Kabinè a gen anpil fyète pou ekip anplwaye k ap travay nan kabinè a ak avoka yo, pami ladan yo gen 3 anplwaye ki gen plis pase 20 an depi y ap travay nan kabinè a.

Nou ofri sèvis avoka an moun serye epi ak konpasyon

Nou asepte travay ak kliyan toupatou nan Eta Florid pou nou ede moun ki viktim erè medikal, domaj nan akouchman, oubyen lòt domaj nan kò a pou nou fè yo jwenn meyè swen ak maksimòm dedomajman pou yo kab fè fas ak depans ak lapenn, epi ak deranjman nan lavi yo neglijans sa a te lakòz. Telefone nou nenpòt lè nan 866-511-3321 pou nou kab ba w yon evaliyasyon gratis. Nou reponn telefòn nou sèt jou pa semenn 24 sou 24, epi n ap pran yon randevou avè ou yon lè ak yon kote k ap bon pou wou. Nou pran tout ka domaj nan kò epi n ap touche sou kondisyon; sa vle di nou fè tout depans pou nou defann ka a nan tribinal epi nou touche sèlman nan lajan pwosè a. Ou pap dwe nou anyen amwenske nou genyen pwosè a pou wou. Nou gen avoka ak anplwaye ki pale panyòl epi ki pale franse byen epi nou resevwa tout moun ki pale panyòl ak sa ki pale franse nan biwo nou. Antan Avoka k ap defann kòz moun ki fraktire grav, premye objektif nou se ede ou jwenn swen sante epi dedomajman ou bezwen an e w merite a. Lè nou dakò pou nou reprezante ou, nou konsidere ou kòm yon manm nan fanmi Freidin Brown, P.A.

Nou se avoka w pou dosye erè medikal ki konplike

Plizyè dizèn ane nou genyen depi n ap travay nan domèn erè medikal la vle di nou gen konesans nan domèn nan, nou gen ladrès epi nou gen esperyans pou nou konprann menm ka ki pi konplike nan afè neglijans medikal, kòmanse depi sou move dyanostik, pase sou domaj nan akouchman ak preskripsyon medikaman pa erè, rive sou erè lopital fè nan sal dijans, nan sal operasyon, nan egzamen laboratwa ak lòt sitiyasyon ankò. Nou fè pwosè kont lopital Baptist Hospital of Florida ak plis pase yon douzèn lòt lopital nan Eta Florid epi nou fè yo pran responsablite yo pou domaj yo lakòz poutèt yo pa t rive bay pasyan swen yo te dwe ba yo, epi nivo swen yo te bay la pa t aseptab. Lalwa nan Eta Florid mete limit ak restriksyon apa sou moun k ap fè demach devan lajistis nan dosye erè medikal plis pase tout lòt kalite domaj frakti. Avoka Miami nou yo ki gen anpil esperyans nan afè erè medikal konprann poblèm sa yo byen epi nou deja genyen pwosè pou plizyè milyon dola pou kliyan nou pou erè medikal.

Avoka nou dwe kontakte pou ka frakti ki pi grav yo

Soti nan aksidan avyon rive sou sa ki lakòz moun mouri mal, kabinè Freidin Brown, P.A. pran tout ka frakti nan Eta Florid, nou espesyalize nan ka ki pi serye oswa ka frakti ki chanje lavi moun. Nou konprann kouman domaj sa yo fè efè sou lavi ou kounye a epi pou tout rès vi ou, epi nou asire yo ba w tout dedomajman posib pou depans medikal ou dwe fè, pou lajan ou pèdi poutèt ou pa kab travay, pou doulè ou ak soufrans ou epi pou tout lòt domaj legal ou oblije fè fas avè yo akòz neglijans yon lòt moun. Apre yon aksidan machin, aksidan motosiklèt, aksidan kamyon, oubyen aksidan motosiklèt ki grav, apre yon aksidan nan travay konstriksyon, abi nan yon mezon vyeya, apre ou glise epi w tonbe, apre yon pwodui ki mal fèt lakòz yon domaj oswa apre ou sibi lòt frakti telefone biwo nou an pou n evalye ka w la san sa pa koute w anyen.

Men kèk kesyon moun abitye poze sou erè medikal epi men repons yo tou

Mwen gen kèk konplikasyon apre mwen fin fè yon operasyon. Èske m kab asiyen?

Ou kapab antame yon pwosè si doktè a oswa lopital la fè w operasyon, si yo te neglijan nan operasyon an oubyen si yo fè yon operasyon ki pa t nesesè, oubyen si ou fraktire akòz yon operasyon yo tap fè pou wou. Sepandan, si doktè a oswa lopital la pa t fè neglijans, men ou te atann ou a konplikasyon yo, nan ka sa a ou pap kab asiyen. “Konplikasyon ki kab rive” se konplikasyon ou konn tande doktè a ap esplike ki kab rive lè operasyon an ap fèt, oswa apre ou fin siyen fòm konsantman an. Chak operasyon diferan, epi konplikasyon yo varye anpil. Poutèt sa, sa enpòtan anpil pou w kontakte yon avoka ki gen anpil esperyans ak ka erè medikal.

Èske m kab asiyen sizoka yo ban m yon dyanostik ki pa sa?

Si yo te ba w yon dyanostik ki pa sa ouswa yo te ba w yon move dyanostik, sa kapab konte kòm neglijans doktè a. Si rezilta ou jwenn epi konplikasyon ou vin genyen se akòz neglijans doktè a ou kapab asiyen pou domaj ou genyen yo. Nan domaj sa yo ou kab konte doulè ou ak soufrans ou, lajan ou pèdi poutèt ou pa travay (ni pou kounye a ni pou pi devan), depans medikal.

Doktè m nan pa koute sa m tap di li lè m te ansent poutèt sa piti mwen an mouri nan vant. Ki opsyon mwen genyen?

Poutèt doktè a pa t koute sa ou di l se pa sa ki pou fè w pran desizyon an; poblèm nan se si doktè a te neglijan lè l pa t koute sa ou di l la ou pa. Nan kabinè Freidin Brown, nou analize chak ka byen analize pou nou wè si doktè a te fè neglijans epi si timoun nan mouri nan vant akòz neglijans doktè a. Si nou dekouvri doktè a te fè neglijans, nou ka asiyen pou nou jwenn dedomajman pou doulè ou ak soufrans ou.

Ki moun ki responsab si madanm mwen mouri apre l fin blese nan yon aksidan nan travay li?

Lè yon moun fraktire nan travay se asirans travay la ki responsab sa, se a sa sèlman yon anplwaye gen dwa esepte si sa k rive a se yon aksyon yon moun te fè espre. Pafwa nou kab pwouve mèt travay la te konnen sa k ta pral pase a paske li te okouran sa k ka rive anplwaye l yo, men li pa okipe l de sa. Men tou, si gen yon lòt moun (paregzanp, yon moun ki pa nan konpayi an) ki lakòz moun nan fraktire pandan l nan travay li, ou kapab asiyen moun sa a oubyen konpayi sa a. Paregzanp, si fanmi w lan tap travay sou yon chantye epi yon moun k ap travay pou yon lòt konpayi swa blese swa domaje fanmi w lan, gen posiblite pou w asiyen moun sa a oswa konpayi sa a.

Pitit mwen an fèt ak domaj nan sèvo apre doktè mwen yo pa t okipe m. Èske mwen gen yon ka?

Nan majorite pwosè ki gen rapò ak swen medikal, ou oblije pwouve moun nan te neglijan— sa vle di, pwofesyonèl medikal la pa t aji yon fason rezonab epi ak prekosyon jan yon pwofesyonèl ta dwe aji nan yon sikonstans kon sa. Si swa doktè yo, swa enfimyè yo, swa lopital la ta fè neglijans, epi neglijans yo lakòz piti ou sibi yon domaj grav, lè sa a ou kab asiyen yo. Sa vle di si pitit ou domaje nan sèvo, pitit ou domaje nan sistèm nè li yo nan bra li, epi pou lòt konsekans ki grav.

Ki sa m dwe fè si mwen viktim yon krim sou popriyete yon lòt moun?

Ou kapab asiyen mèt kay la si yo te neglije pwoteje w. Yo rele sa yon ka “Neglijans nan pwoteksyon”. Yon bon egzanp ka kon sa se lè otèl yo pa anpeche mou ki pa dwe antre nan otèl la antre nan otèl la, oswa lè pa gen ase ekleraj oswa sekirite nan kèk pakin. Sèl sa ou dwe fè se pwouve kote a te kab prevwa krim sa yo – mèt pwopriyete a te konnen oubyen yo te dwe konnen yon move bagay kon sa te ka rive.

Èske m dwe pran avoka si yo te mete yon tib mal nan nen mari mwen oswa nan nen madanm mwen epi sa lakòz sèvo li domaje?

Nou travay sou plizyè douzèn ka kon sa epi nou gen 2 avoka ki gen anpil esperyans nan ka sa yo nan kabinè nou an. Nou gen anpil esperyans nan ka kote moun fraktire oswa nan ka erè nan swen medikal, epi nou jwenn bon rezilta pou kliyan nou yo. Met sou sa, nou pran ka moun byen nan chak ka nou yo, epi nou konsidere chak kliyan kòm fanmi. Se jan nou pòte atansyon ak tout ti detay epi jan nou gen anpil esperyans nan ka sa yo ki fè nou pa menm ak tout lòt kabinè.

Èske m kab asiyen pou neglijans medikal?

Ou gen tout dwa pou w asiyen nan ka kote ou soufri akòz yon neglijans medikal. Ka neglijans medikal yo kab teknik anpil epi sa koute anpil lajan pou defann yo, se sa k fè sa enpòtan pou w pran avoka ki gen esperyans epi ki pa pè mete lajan pa yo deyò pou defann ka w la. Nan Freidin Brown, nou peye pou tout depans lè n ap defann yon ka, epi se si nou genyen sèlman w ap gen pou w peye nou.

Mwen fè operasyon epi m pi mal pase jan m te ye avan operasyon an. Ki opsyon mwen genyen?

Se pa pou tout domaj ki fèt akòz yon operasyon ou kab asiyen pou yo. Sòf si yo te fè neglijans nan operasyon an oswa yo te fè w yon operasyon ki pa t nesesè epi kòm rezilta sa lakòz ou gen yon frakti. Nan tou de ka yo, fò w pwouve doktè a pa t ba w swen li te dwe ba wou (paregzanp, doktè pa aji yon fason yon doktè rezonab ta dwe aji nan sikonstans kon sa). Si ou kapab pwouve se neglijans doktè a ki lakòz ou gen yon frakti, ou kapab nan yon pozisyon pou w fè yo dedomaje w pou domaj ou yo.

Mari mwen/madanm mwen mouri nan lopital la. Èske m kab asiyen yo?

Wi si lopital la, oubyen enfimyè yo, oubyen doktè yo aji ak neglijans, mari a oswa madanm li gen dwa asiyen dapre lwa Eta Florid sa a “Florida’s Wrongful Death Act”.

Èske m ka asiyen yon lopital?

Wi, ou kapab asiyen yon lopital pou tout yon seri bagay ki lakòz ou fraktire, ou kab menm asiyen pou neglijans yon doktè. Nou wè anpil ka ki rive nan sal dijans lopital yo, erè nan radyoloji, depatman neyonatoloji a (NICU), epi erè nan anestezi. Ou kab asiyen lopital la tou pou erè enfimyè fè, ou kab asiyen tou si yo ba w yon medikaman pa erè.

Èske ka m nan pral nan jijman?

Pou ka w lan al nan jijman oswa pou ka w la pa al nan jijman sa pral depann de sikonstans ka w la an patikilye. An jeneral, majorite ka kote moun fraktire pa rive nan jijman nan tribinal, epi olye de sa yo rezoud ka sa yo nan negosiyasyon ki pa fèt nan tribinal (sa pral mande yon moun ki kab defann ka a ak anpil fòs pou pwouve se fòt lòt pati a epi se yo ki responsab, epi moun sa a kapab goumen pou jwenn dedomajman ki jis epi ki konplè). Sepandan, nan kèk ka, akize a ak konpayi asirans yo kab diskite kèk pwen enpòtan nan ka a, yo kab deklare se pa fòt pa yo, yo kab di ou menm ki te viktim nan se wou ki te lakòz aksidan an rive. Yo kab refize peye sa moun ki viktim nan merite pou yo rezoud ka a. Nan ka sa yo, sa kab nesesè pou al nan yon jijman nan tribinal, se 
sa k fè sa enpòtan anpil pou w chwazi avoka ki gen ladrès pou negosye ka a ni nan tribinal, ni lè ka a pa rive nan tribinal.

Men Avoka ki kalifye nan defann ka erè medikal ki pare pou sèvi ou epi pou reponn a bezwen legal ou genyen kounye a

Nou gen tout kalite moun nan ekip nou an ki byen fòme epi ki konpetan, ki gen tout kalite esperyans, se sa k fè kabinè Freidin Brown, P.A. kab defann ou nan anpil kalite ka legal ou ta genyen. Rele biwo nou an pou ede w ak poblèm erè medikal, frakti ou resevwa, frakti yon fanmi, poblèm legal nan fanmi, poblèm legal nan biznis oubyen pou yon ka sivil nan Eta Florid si yon moun ta atake w oswa yo bat ou. Nou pousiv nan lajistis ka moun ki devwale an kachèt zak lòt moun komèt nan ka vòl k ap fèt nan sistèm swen sante a epi pou nou fè konpayi ki bay swen sante peye pou vyolasyon sa yo dapre lwa florid ki pote non Angle False Claims Act oswa Florida False Claims Act. Kontakte ekip nou an ki gen anpil esperyans nan defann ka ki an rapò ak erè medikal nan Miami.

Kontakte Kabinè avoka ki gen anpil esperyans nan fè pwosè ki gen rapò ak erè medikal nan Miami pou ede w ak ka w la

Siksè nou chita sou jan nou reprezante kliyan nou yo tankou se fanmi nou n ap reprezante- ak anpil devouman, ak pèsitans, epi ak konpasyon. Telefone nan Kabinè avoka Freidin Brown, P.A. jodi a menm pou w pale ak avoka ki gen anpil esperyans nan defann moun ki sibi akòz erè medikal nan Miami, tcheke ki jan nou kab ede w. Nou sèvi kliyan toupatou nan Eta Florid la.

Estrateji ki deja byen mache nan pwosè pou ka domaj ki konplike

Gwo konpayi asirans yo ak ekip avoka yo pran pou defann yo toujou mete anpil enèji, lè yo nan gwo pwosè ki gen rapò ak domaj ki grav, pou yo defann ka kon sa. Ka sa yo gen koze medikal ak koze legal ki konplike epi se pa tout avoka ki abitye ak koze legal sa yo. Se sa k fè fò w byen chwazi avoka nan Miyami ki konpetan nan domèn erè medikal pou defann ou. Se desizyon ki pi enpòtan w ap gen pou w pran. Esperyans nou, repitasyon nou epi rezilta nou deja bay pwouve nou pare pou nou defann kòz ou.

Vin fè konesans ak ekip avoka nou an

Fondatè Philip Freidin se yon lidè nan domèn legal nan sid Florid, ni nan tribinal, ni nan kominote a. Li gen lisans Bawo Avoka Eta Florid pou l pratike dwa sivil, epi li defann kèk nan pi gwo ka domaj nan kò nan istwa Eta Florid. Phil gen apeprè 50 lane depi l ap travay kòm avoka epi li defann plis pase 200 ka devan jiri epi apeprè 100 ka devan Jij sèlman, tout ka sa yo se ka moun ki sibi domaj fizik, ka moun ki mouri mal, ansanm ak ka erè medikal. Phil sipèvize tout ka Kabinè Freidin Brown, P.A. ap travay sou yo epi li fyè de tèt li pou l aji kòm konseye pou tout avoka nan kabinè a.

The National Trial Lawyers
Super Lawyers
AV Preeminent
Lead Counsel Rated
Best Law Firms U.S News
Most Effective Lawyers
Miami Med Mal Lawyers
Most Effective Lawyers
Most Effective Lawyers
Miami Med Mal

Jonathan Freidin se yon avoka ki konpetan tout bon vre epi ki pasyone pou metye li, ou wè sa nan kalite travay li fè. Mwen te gen chans travay ak Jonathan, epi ak Phil Freidin tou ...

- Brenda H.

Fanmi mwen gen rekonesans anvè tout ekip k a travay nan kabinè Freidin Brown. Se yon ekip gwo avoka. Tout moun te aji an pwofesyonèl, yo te gen koutwazi epi yo te ankourajan. Yo pòte atansyon a sa y ap fè, yo dedye anpil epi yo pòte atansyon a tout ti detay ...

- Marlene P.

Freidin Brown los mejores abogados en la Florida. Estoy agradecida por la atención que a recibido de los abogados Freidin Brown. Son muy dedicados, professional y pacientes durante mi caso ...

- Yon kliyan

Jodi a mwen fèmen yon lòt chapit nan lavi mwen men fò m di nou mwen sibi anpil pandan prèske 3 an. Mwen te fraktire, sa se te yon move esperyans.

- Clara Z.

Nou apresye tout sa ou te fè pou nou. Jan ou te kenbe la avè nou. Jan ou te pran pasyans avè nou. Epi sa k pi enpòtan an, jan ou te kwè nan nou. Fanmi nou ap toujou gen anpil redevans pou tout sa ou fè pou nou.

- Amy D.

Mwen vle remèsye Joel Brown ak bèl ekip li a. Trajè a te long anpil men Mesye Brown te la tout tan pou l ede mwen epi pou l gide mwen nan bon chemen an. Tout ekip k ap travay nan biwo l la estwòdinè ...

- Sarah M.

Ou menm ak anplwaye w yo, pa gen tankou nou. Jonathan mwen ta renmen di w mwen kontan anpil pou jan ou aji parapò ak poblèm fanmi mwen an. Ou se konseye mwen epi ou se yon bon egzanp pou mwen ...

- Jamaal M.

Onon fanmi mwen m ap remèsye Jonathan, Phil, ak tout anplwaye nan Kabinè Freidin Brown pou jan yo montre sa bon jan reprezantasyon ye epi pou jan yo montre sa sa vle di aji an pwofesyonèl ak yon kliyan lè kliyan an nan bezwen toutbon ...

- Luther M.

Mwen gen anpil respè pou Phil Freidin epi mwen apresye li anpil. Li gen gwo kontak ...

- Yon Kliyan

Phil Freidin fè yon bèl travay pou l defann mwen ak madanm mwen ...

- Yon Kliyan

Freidin Brown se youn nan pi gran Kabinè Avoka ki defann moun nan jijman nan Miami ...

- Yon kliyan

Yo te rekòmande nou Avoka Joel Brown nan yon epòk kote fanmi nou te gen anpil tèt chaje ...

- Yon kliyan

Joel Brown te anfòm nan jan li jere ka, jiskaprezan li toujou kon sa ...

- Yon kliyan